EL ALFABETO - 2

 

LA LETRA MM

 

 m

م

 

 ma

مَ

 

 mi

مِ

 

 mu

مُ

 

 m

مـا

 

 m

مـي

 

 m...

مـيـ

 

 m

مـو

 

 maktab

oficina

مَـكـتـَب

 

  

ـم

ـمـ

مـ

م

al final

en medio

al principio

sola

  

        Copia observando cmo se unen las letras:

 

 mamimu

مَـمِـمُ

 

 mmm

مـامـيـمو

 

 bm

buho

بـوم

 

 mta

muri

مـاتَ

 

 kam

cunto

كـَـم

 

 maktb

escrito

مَـكـتـوب

 

 maktm

oculto

مَـكـتـوم

 

 tamm

perfecto

تـَـمـام

 

 kam

como

كـَـمـا

 

 

LA LETRA SN

 

 s

س

 

 sa

سَ

 

 si

س ِ

 

 su

سُُ

 

 s

سـا

 

 s

سـي

 

 s...

سـيـ

 

 s

سـو

 

 samak

pescado

سَـمَـك

 

 

        Recuerda, la k, sola o al final, puede escribirse como aparece en el ejemplo.

   

ـس

ـسـ

سـ

س

al final

en medio

al principio

sola

 

         Copia observando cmo se unen las letras:

 

 sasusi

سَـسُـس ِ

 

 sss

سـاسـوسـي

 

 sukt

silencio

سُـكـوت

 

 bsim

sonriente

بـاسِـم

 

 maskb

derramado

مَـسـكـوب

 

 sabab

causa

سَـبَـب

 

 sabt

sbado

سَـبـت

 

 ks

vaso

كـاس

 

 misk

almizcle

مِـسـك

 

  

LA LETRA F

 

 f

ف

 

 fa

فَ

 

 fi

فِ

 

 fu

فُُ

 

 f

فـا

 

 f

فـي

 

 f...

فـيـ

 

 f

فـو

 

 fam

boca

فـَم

 

  

ـف

ـفـ

فـ

ف

al final

en medio

al principio

sola

 

        Copia observando cmo se unen las letras:

 

 fafifu

فـَـفِــفُ

 

 fff

فـافـيـفـو

 

 fam

mi boca

فـَمـي

 

 famuka

tu boca

فـَـمُـكَ

 

 fs

Fez

فـاس

 

 kf

suficiente

كـافـي

 

 maftt

desmenuzado

مَـفـتـوت

 

 saif

espada

سَـيـف

 

 f

en

فـي