EL ALFABETO - 3

 

LA LETRA LM

 

 l

ل

 

 la

لَ

 

 li

ل ِ

 

 lu

لُُ

 

 l

لا

 

 l

لـي

 

 l...

لـيـ

 

 l

لـو

 

 salm

paz

سـَلام

 

 Observa bien cmo se une la l a la , cambiando de forma cuando va sola لا y cuando va en medio (o al final) ـلا de palabra.

ـل

ـلـ

لـ

ل

al final

en medio

al principio

sola

 

    Copia observando cmo se unen las letras:

 

 lulali

لـُلـَل ِ

 

 lll

لـولالـي

 

 muslim

musulmn

مُـسـلِـم

 

 fl

elefante

فـيـل

 

 mulkim

boxeador

مُـلاكِـم

 

 

kmil

completo

كـامِـل

 

 

bulbul

ruiseor

بُـلـبُـل

 

 

malbis

ropa

مَـلابـِس

 

 

kasl

vago

كـَـسـول

 

 

LA LETRA H

 h

ه

 

 ha

هَ

 

 hi

ه ِ

 

 hu

هُُ

 

 h

هـا

 

 h

هـي

 

 h...

هـيـ

 

 h

هـو

 

 hill

luna

هِـلال

 

 Se pronuncia aspirada, como en ingls. -Es difcil porque tiene varias formas segn se vaya sola, al principio de palabra, en medio o al final, as:

ـه

ـهـ

هـ

ه

al final

en medio

al principio

sola

 

    Copia observando cmo se unen las letras:

 

hahuhi

هَـهُـهِ

 

 hhh

هـاهـوهـي

 

 bahll

payaso

بَـهـلـول

 

 htif

tetfono

هـاتِـف

 

 sahm

flecha

سَـهـم

 

 lahb

llama

لـَهـيـب

 

 mafhm

comprendido

مَـفـهـوم

 

 safh

estpido

سَـفـيـه

 

 kitbuhu

su libro

كِـتـابُـهُ

 

 

LA LETRA NN

n

ن

 

 na

نَ

 

 ni

ن ِ

 

 nu

نُُ

 

 n

نـا

 

 n

نـي

 

 n...

نـيـ

 

 n

نـو

 

 ns

gente

نـاس

 

 

ـن

ـنـ

نـ

ن

al final

en medio

al principio

sola

 

    Copia observando cmo se unen las letras:

 nunani

نـُنـَن ِ

 

 nnn

نـونـانـي

 

 lisn

lengua

لِـسان

 

 bint

nia

بـِـنـت

 

 samn

gordo

سَـمـيـن

 

 nabl

noble

نـَـبـيـل

 

 manhal

aguada

مَـنـهَـل

 

 khin

sacerdote

كـاهِـن

 

 nafs

precioso

نـَـفـيـس