EL ALFABETO - 4

 

LA LETRA SHN

   

 

sh

ش

 

 

sha

شَ

 

 

shi

ش ِ

 

 

shu

شُُ

 

 

sh

شـا

 

 

sh

شـي

 

 

sh...

شـيـ

 

 

sh

شـو

 

 

shams

sol

شـَمـس

 

 

 

 

ـش

ـشـ

شـ

ش

al final

en medio

al principio

sola

 

 

 

Copia observando cmo se unen las letras:

 

 

shashushi

شَـشُـش ِ

 

 

shshsh

شـاشـوشـي

 

 

shabb

juventud

شَـبـاب

 

 

mishmish

albaricoque

مِـشـمِـش

 

 

mushkil

problema

مُـشـكِـل

 

 

fashal

fracaso

فـَـشَـل

 

 

shakl

forma

شَـكـل

 

 

Hishm

Hisham

هِـشـام

 

 

shaml

norte

شَـمـال

 

 

 

 

LA LETRA DL

 

 

 

d

د

 

 

da

دَ

 

 

di

دِ

 

 

du

دُ

 

 

d

دا

 

 

d

دي

 

 

d...

ديـ

 

 

d

دو

 

 

dk

gallo

ديـك

 

 

Muy importante: La letra d no se une nunca a la letra siguiente (lo mismo ocurre con la y la ). Se une a la anterior, pero no a la siguiente.

 

  

ـد

ـدـ

دـ

د

al final

en medio

al principio

sola

 

 

 

Copia observando cmo se unen las letras:

 

 

dadidu

دَدِدُ

 

 

ddd

داديـدو

 

 

mudhish

asombroso

مُـدهِـش

 

 

badan

cuerpo

بَـدَن

 

 

dall

gua

دَلـيـل

 

 

dd

gusanos

دود

 

 

shadd

intenso

شَـديـد

 

 

hadaf

objetivo

هَـدَف

 

 

madan

civil

مَـدَنـي

 

 

 

 

LA LETRA DZL

 

 

 

dz

ذ

 

 

dza

ذ َ

 

 

dzi

ذِ

 

 

dzu

ذ ُ

 

 

dz

ذا

 

 

dz

ذي

 

 

dz...

ذيـ

 

 

dz

ذو

 

 

dzubb

mosca

ذ ُبـاب

 

 

Se pronuncia como la th inglesa. -Muy importante: La letra dz no se une nunca a la letra siguiente (lo mismo ocurre con la d, la y la ).

 

 

ـذ

ـذـ

ذـ

ذ

al final

en medio

al principio

sola

 

 

 

Copia observando cmo se unen las letras:

 

 

dzadzudzi

ذ َذ ُذِ

 

 

dzdzdz

ذاذوذي

 

 

hadz

este

هَـذا

 

 

hadzihi

esta

هَـذِهِ

 

 

dzalika

ese

ذ َلِـكَ

 

 

dzahab

oro

ذ َهَـب

 

 

ladzdz

delicioso

لـَذيـذ

 

 

dzak

inteligente

ذ َكـي

 

 

dzahab

dorado

ذ َهَـبـي

 

 

Recuerda: la , la , la d y la dz se unen a la letra anterior, pero nunca a la siguiente.