EL ALFABETO - 6

 

LA LETRA J

  

 j

خ

 

 ja

خَ

 

 ji

خ ِ

 

 ju

خُ

 

 j

خـا

 

 j

خـي

 

 j...

خـيـ

 

 j

خـو

 

 jarf

cordero

خـَروف

 

 

Debe pronunciarse como la j castellana fuerte y sonora (jota), y nunca como en ingls o francs.

 

ـخ

ـخـ

خـ

خ

al final

en medio

al principio

sola

  

    Copia observando cmo se unen las letras:

 jajuji

خَـخُـخِ

 

 jjj

خـاخـوخـي

 

 jbar

noticia

خَـبَـر

 

 kj

choza

كـوخ

 

 jdim

criado

خـادِم

 

 jurshf

alcachofa

خُـرشـوف

 

 muajraf

adornado

مُـزَخـرَف

 

 jub

pan

خُـبـز

 

 jtam

anillo

خـاتـَم

 

  

LA LETRA ŶM

 ŷ

ج

 

 ŷa

جَ

 

 ŷi

ج ِ

 

 ŷu

جُ

 

 ŷ

جـا

 

 ŷ

جـي

 

 ŷ...

جـيـ

 

 ŷ

جـو

 

 ŷaras

campana

جَـرَس

 

    Debe pronunciarse como la j en ingls o francs.

 

ـج

ـجـ

جـ

ج

al final

en medio

al principio

sola

 

    Copia observando cmo se unen las letras:

ŷiŷaŷu

جـِجَـجُ

 

 ŷŷŷ

جـيـجـاجـو

 

 ŷaml

bonito

جَـمـيـل

 

 jurŷ

salida

خُـروج

 

 ŷarh

herido

جَـريـح

 

 ŷbal

montaa

جَـبَـل

 

 ŷism

cuerpo

جـِسـم

 

 haŷm

tamao

حَـجـم

 

 jaŷl

tmido

خَـجـول

 

 

LA LETRA Z

 z

ث

 

 za

ثَ

 

 zi

ثِ

 

 zu

ثُ

 

 z

ثـا

 

 z

ثـي

 

 z...

ثـيـ

 

 z

ثـو

 

 zman

precio

ثـَمَـن

 

   

   Debe pronunciarse z como en castellano, no como en ingls o francs.

 

ـث

ـثـ

ثـ

ث

al final

en medio

al principio

sola

 

    Copia observando cmo se unen las letras:

 nahnu

nosotros

نَـحـنُ

 

 lahm

carne

لـَحـم

 

 bahr

mar

بَـحـر

 

 marhab

hola!

مَـرحَـبـا

 

 hsb

ordenador

حـاسـوب

 

 timsh

cocodrilo

تِـمـسـاح