EL ALFABETO - 7

 

LA LETRA QF

q

ق

 

 qa

قَ

 

 qi

ق ِ

 

 qu

قُ

 

 q

قـا

 

 q

قـي

 

 q...

قـيـ

 

 q

قـو

 

 burtuql

naranja

بُـرتـُقـال

 

 

        No es como la k. La q es gutural, se pronuncia en la garganta.

ـق

ـقـ

قـ

ق

al final

en medio

al principio

sola

 

        Copia observando cmo se unen las letras:

 qaquqi

قـَقـُق ِ

 

 qqq

قـاقـوقي

 

 qamar

luna

قـَمَـر

 

 faqr

pobre

فـَقـيـر

 

 zaql

pesado

ثـَقـيـل

 

 barqq

ciruela

بَـرقـوق

 

 qalb

corazn

قـَلـب

 

 sq

mercado

سـوق

 

 qalam

lpiz

قـَلـَم

 

 

LA LETRA SD

 s

ص

 

 sa

صَ

 

 si

ص ِ

 

 su

صُ

 

 s

صـا

 

 s

صـي

 

 s...

صـيـ

 

 s

صـو

 

 sbn

jabn

صـابـون

 

      

         La s no es como la s normal. Es enftica, se pronuncia ms fuerte.

ـص

ـصـ

صـ

ص

al final

en medio

al principio

sola

 

        Copia observando cmo se unen las letras:

susasi

صُـصَـص ِ

 

 sss

صـوصـاصـي

 

 sahh

correcto

صَـحـيـح

 

 sabh

maana

صَـبـاح

 

 sadr

pecho

صَـدر

 

 Misr

Egipto

مِـصـر

 

 mujlis

fiel

مُـخـلِـص

 

 qasr

palacio

قـَصـر

 

 hisn

caballo

حِـصـان

 

 

LA LETRA DD

 d

ض

 

 da

ضَ

 

 di

ض ِ

 

 du

ضُ

 

 d

ضـا

 

 d

ضـي

 

 d...

ضـيـ

 

 d

ضـو

 

 dirs

muela

ضِـرس

 

 

        La d no es como la d normal. Es enftica; tiene una pronunciacin ms fuerte.

 

ـض

ـضـ

ضـ

ض

al final

en medio

al principio

sola

  

        Copia observando cmo se unen las letras:

 dadudi

ضـَضـُض ِ

 

 ddd

ضـاضـوضـي

 

 mudhik

gracioso

مُـضـحِـك

 

 dajm

enorme

ضـَخـم

 

 darb

golpe

ضـَرب

 

 darr

ciego

ضـَريـر

 

 darh

mausoleo

ضـَريـح

 

 hdir

presente

حـاضـِر

 

 md

pasado

مـاضـي