EL ALFABETO - 9

 

 LA LETRA GAIN

 g

غ

 

 ga

غ َ

 

 gi

غ ِ

 

 gu

غ ُ

 

 g

غـا

 

 g

غـي

 

 g...

غـيـ

 

 

غـو

 

 gal

gacela

غـَزال

 

 

Es una g gutural. Se pronuncia como la r francesa. Adems, al igual que la letra anterior, cambia de forma segn se encuentre sola, al principio de palabra, en medio o al final.

 

ـغ

ـغـ

غـ

غ

al final

en medio

al principio

sola

 

        Copia observando cmo se unen las letras:

 

 gugagi

غُـغَـغ ِ

 

 ggg

غـوغـاغـي

 

 garb

occidental

غَـربـي

 

 magrib

Marruecos

مَـغـرِب

 

 dimg

cerebro

دِمـاغ

 

 dagt

presin

ضَـغـط

 

 gusn

rama

غُـصـن

 

 frig

vaco

فـارِغ

 

 mublig

exagerador

مُـبـالِـغ

 

 

 LA LETRA WW

 w

و

 

 wa

وَ

 

 wi

و ِ

 

 wu

وُ

 

 w

وا

 

 w

وي

 

 w...

ويـ

 

 w

وو

 

 huwa

l

هُـوَ

 

 

Semivocal o semiconsonante. Es la larga con vocal propia. Se lee como w en ingls. Recuerda que esta letra no se une jams a la siguiente.

 

ـو

ـوـ

وـ

و

al final

en medio

al principio

sola

 

        Copia observando cmo se unen las letras:

 wuwawi

وُوَوِ

 

 www

ووواوي

 

 wsi

amplio

واسِـع

 

 qaws

arco

قـَـوس

 

 dalw

cubo

دَلــو

 

 mawsim

temporada

مَـوسِـم

 

 tws

pavo real

طـاووس

 

 war

ministro

وَزيـر

 

 darwsh

pobre

دَرويش

 

 

LA LETRA Y

 y

ي

 

 ya

يَ

 

 yi

ي ِ

 

 yu

يُ

 

 y

يـا

 

 y

يـي

 

 y...

يـيـ

 

 y

يـو

 

 yawm

da

يَـوم

 

 

Semivocal o semiconsonante. Es la larga con vocal propia, y la trascribiremos por una y.

  

ـي

ـيـ

يـ

ي

al final

en medio

al principio

sola

 

        Copia observando cmo se unen las letras:

 yiyayu

يـِيَـيُ

 

 yyy

يـيـيـايـو

 

 bayt

casa

بَـيـت

 

 yamn

derecha

يَـمـيـن

 

 yasr

izquierda

يَـسـار

 

 mawsim

temporada

مَـوسِـم

 

 hiya

ella

هِـيَ

 

 yad

mano

يَـد

 

 dayn

deuda

دَيـن